FÖRÄNDRING

 
 

Förändringsprocesser kan betraktas ur en mängd olika synvinklar och perspektiv. Det finns även ett stort antal teorier och modeller för att beskriva vad som sker i förändringar. Här är ett urval som beskriver förändringens dynamik och hur man kan skapa engagemang och goda resultat tillsammans.

Förändringens dynamik

Förändring är ett naturligt tillstånd

Det är lätt att, när vi pratar om förändring, glömma bort att mycket händer även om vi inte har en plan för det. Förändringar sker hela tiden vare sig någon driver dem eller inte. Vi blir hungriga, äldre, börsen går upp och ner, klimatet påverkar oss i allt större utsträckning. Som Darwin påpekade behöver vi ständigt anpassa oss för att överleva. Det har växter och djur alltid gjort. Men forskning visar att 70% av alla förändringar som människan driver i organisationer misslyckas. De misslyckas för att vi driver på i ett för högt tempo och inte ger utrymme för förändringarna att etablera sig.

Strukturer och människor

Två viktiga dimensioner i förändring är struktur och människor. Till den strukturella dimensionen hör till exempel strategier, system och processer. Den mänskliga aspekten handlar om attityder, reaktioner, relationer, klimat och kultur. 

strukturmänniskormini.png

Ofta fokuseras förändringsinsatser på de strukturella aspekterna, eftersom de upplevs som enklare att påverka och förändra. Risken är att dessa insatser ger en skenbar känsla av kontroll och att framsteg görs. Eftersom förändring handlar om att ändra beteende behöver man arbeta aktivt med människors upplevelser, motivation och reaktioner och inte bara ändra strukturer. Framgångsrika förändringsinsatser lyckas kombinera struktur och människor för att stödja målet med förändringen. Läs mer i artikeln ”Struktur & människor”.

Motstånd är ett uttryck för olika verkligheter

I alla sociala system väcker förändring ambivalens. Det finns krafter som driver på och krafter som bromsar upp. Att se några som motståndare och andra som förespråkare kan dock leda in på villospår. Det finns mycket att vinna på att i stället omdefiniera motstånd som ett uttryck för olika bilder av verkligheten. Att kontinuerligt skapa en samsyn kring nuläget som innehåller dessa olika bilder är en framgångsfaktor.

Förändringens paradox

Vårt grundläggande antagande om förändring fångas Förändringens paradox:

Ju mer vi strävar efter att vara något vi inte är, desto större blir motståndet.
I det ögonblick vi ger oss utrymme att vara allt vi är sker förändringen.                      
  – Arnold Beisser

Verklig förändring kan inte kommenderas. Den växer fram inifrån människors egen övertygelse och kompetens när de får möjlighet att engagera sig fullt ut med både tilltro och tvekan. Detta ligger till grund för arbetet med övriga modeller och verktyg. Läs mer i ”Förändringens paradox”.

Framgångsfaktorer

Engagera de viktigaste intressenterna

Att engagera och involvera viktiga intressenter är centralt för allt förändringsarbete. I många fall kan det vara väldigt värdefullt att skapa ett team som driver förändringen. 

För att lyckas med att engagera intressenterna behöver man förstå hur folk reagerar och vilka behov de kan ha för att kunna gå dem till mötes. 

Gör förändringen meningsfull

I spänningen mellan en otillfredsställelse med nuläget och en längtan till en attraktiv framtid får förändringen sin mening. Där finns svaret på frågan: Varför ska vi förändra? Hälften av alla förändringar misslyckas på grund av att man underskattar betydelsen av den arbetsinsats som krävs för att alla ska uppleva förändringen som tillräckligt angelägen. 

förändringensformellliten.png

Förändringens formel visar att även om du förstår varför du ska göra något kommer inget att hända om du inte också får en tydlig bild av hur du kan bidra. De tre komponenterna, attraktiv vision, missnöjet med nuläget och klarhet kring nästa steg, måste vara på plats för att motståndet ska övervinnas.

Läs mer i ”Förändringens formel”.

Skapa den tillit som komplexiteten kräver

Att driva en större förändring är en komplex uppgift. Det ställer krav på relationerna mellan de som driver förändringen men även till de viktigaste intressenterna. 

Källa: Anders Wendelheim

Källa: Anders Wendelheim

Att skapa ett tillitsfullt och tillåtande klimat krävs för ett nyfiket utforskande där man vågar ställa ”dumma” frågor och visa sig sårbara. Det ger också förutsättningar för att ta tillvara olikheter i form av personligheter, erfarenheter  och kompetens. 

Om man inte lyckas skapa tillit i den grupp som leder förändringen riskerar man att förenkla utmaningen och tro att det räcker med strukturella förändringar som man dessutom själv inte behöver vara en aktiv del av. Se därför till att aktivt jobba med det team som leder förändringen. Det är en avgörande framgångsfaktor. Läs mer i ”Utveckla gruppen”. Många av de modeller och verktyg som presenteras här är bra för att utveckla grupper.

Tillåt förnekelse och förvirring

Människor reagerar olika på förändringar och går därför igenom olika tillstånd. ”Förändringens fyra rum” sätter fingret på att ingen förändring sker utan inslag av förvirring. Förvirring kan till och med ses som en viktig drivkraft till att skapa mening och därmed komma vidare i förändringen.

Källa: Claes Janssen

Källa: Claes Janssen

Förnekelse och försvarsmekanismer hjälper oss ta in förändringen i hanterbara portioner. Att respektera att kollegor och andra intressenter befinner sig i olika rum och ta deras respektive behov på allvar är avgörande för att lyckas med förändringen. Läs mer i ”Förändringens fyra rum”.

Utforska motståndet – utan tvivel är man inte riktigt klok

”Road to commitment” är en modell som beskriver hur människor rör sig mellan olika lägen i förändringar. Men också hur chefer och förändringsledare kan agera för att stödja medarbetarna att successivt fördjupa sitt personliga engagemang och involvering i fyra steg. 

Den beskriver hur viktigt det är att ta till vara den energi som finns bunden i det som kan uppfattas som motstånd i form av ifrågasättande, tvivel eller tvekan.

Källa: Roland Loup & Ron Koller

Källa: Roland Loup & Ron Koller

Det främsta sättet att ta tillvara motståndet på är ett respektfullt och aktivt lyssnande för att i möjligaste mån inkludera och möta de olika behov och frågor som finns. En bra utgångspunkt är att skapa en gemensam bild av nuläget som illustrerar vilken förändringsfas alla medverkande befinner sig i. Läs mer i ”Road to commitment”. 

Påverkansmöjligheter råder bot på vanmakt

påverkanscirklarnaliten.png

Det är lättare att driva en förändring du själv initierat än en som du blir ”utsatt” för. För att öka engagemanget är det viktigt att var och en förstår vad de kan påverka och inte. Läs mer i ”Påverkanscirklarna”.

Använd konflikter som en möjlighet att stärka relationer och förena perspektiv

Förändring kan orsaka motsättningar baserat på  olika intressen men modellerna ovan visar att de även kan ha sin grund i hur långt olika människor  har kommit i sitt engagemang eller hur de reagerar på förändringen. Att kunna se och beskriva dessa olikheter hjälper dig att förstå både dina egna och andras reaktioner bättre, och hjälpa olika individer och grupper att kanalisera sitt engagemang  konstruktivt.  Rätt hanterade innebär konflikter möjligheter att både stärka relationer och förbättra resultatet av de gemensamma ansträngningarna.Läs mer i ”Konflikthantering”.

Hinderröjning

Socialpsykologen Kurt Lewin sa att att man bara kan förstå ett mänskligt system genom att påverka det. Det är först när man gör något som de drivande och hämmande krafterna blir synliga. ”Kraftfältsanalys” är ett verktyg för att kartlägga dessa krafter och identifiera de hinder som måste röjas för att underlätta rörelse mot målet. Det gäller både strukturella hinder såväl som människors beteende, attityder och i organisationens kultur.

Fira steg i rätt riktning

Sciencefictionförfattaren William Gibson sa

”Framtiden är redan här, den är bara lite utspädd.”

Genom att leta efter och lyfta fram goda exempel på det önskade läget får förändringen en positiv energi. Planera för att så snart som möjligt kunna fira steg i rätt riktning som är bevis för att förändringen har börjat. Du kan även använda verktyget ”Saker vi gjort och steg i rätt riktning”. Att lyfta fram goda exempel på det man strävar efter är ett enkelt sätt att konkretisera det önskade läget som ibland kan upplevas som abstrakt.